R E G U L A M i N
Sklepu internetowego Jedynezdrowie.pl

§ 1 Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem serwisu internetowego jedyne zdrowie.pl zwanego dalej "Sklepem" jest Ewa Potoniec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jedynezdrowie Sp. z o.o. ul. Kolna 12b 30-381 Kraków NIP 676-250-26-90, zwany dalej "Sprzedawcą".
 2. "Klientem"/Nabywcą/Kontrahentem/Zamawiającym,/ Sklepu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wypełniły formularz zamówienia.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu, zasady składania i przyjmowania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów za pośrednictwem Sklepu, a także zasady świadczenia usług oferowanych przez sklep2.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej jedynezdrowie.pl
 5. Każdy Klient korzystający ze Sklepu ma obowiązek powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz ingerowania w zawartość i elementy techniczne Sklepu, jak również obowiązek podania w formularzu zamówienia pełnych i zgodnych z prawdą danych.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podania przez Klienta fałszywych danych w formularzu zamówienia. Za wszelkie wynikłe z tego faktu szkody odpowiedzialność ponosi Klient.
 7. Prezentowane w Sklepie ogłoszenia, cenniki, reklamy oraz inne informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Są one zaproszeniem do zawarcia umowy przed przedstawienie oferty kupna.
 8. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Składając zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Warunkiem dokonania zamówienia jest wypełnienia formularza zamówienia oraz akceptacja jego warunków i kosztów dostawy. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia złożenie zamówienia.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedawcy, chyba że zawarto z Klientem odmienną umowę, której przedmiotem są usługi oferowane przez sklep2.
 10. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w celu realizacji zamówienia oraz ewidencji.

§ 2 Składanie i realizacja zamówień.

 1. Sklep zajmuje się produkcją soków tłoczonych na zimno. Sprzedaż odbywa się w poniższy sposób:
  1. Pojedynczo w pudełkach zabezpieczonych tak, aby utrzymać w transporcie odpowiednią temperaturę
  2. W pudełkach zawierających 9 szt. Szotów zabezpieczonych ta, aby utrzymać w transporcie odpowiednią temperaturę
  3. W formie abonamentu w dwóch wersjach abonamentowych ( dostawa 2 lub 4 razy w miesiącu po 9 szt. )
 2. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej jedynezdrowie.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienie uznawane jest za ważne, tylko gdy Klient prawidłowo wypełnił formularz zamówienia. Za rozpoczęcie realizacji zamówienia przyjmuje się kolejny dzień po złożeniu zamówienia za wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt.
 3. Umowy zawierane są w języku polskim. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta po przystąpieniu Sprzedawcy do jego realizacji, które następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na koncie bankowym Sprzedawcy.
 4. Potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi informację o wpłynięciu oferty do Sprzedawcy i nie może być uznawane za zawarcie umowy. W potwierdzeniu wysyłanym drogą elektroniczną udostępnianie są Klientowi dane dotyczące zamówienia.
 5. Zmiany statusu zamówienia Klient może kontrolować w każdym momencie po złożeniu zamówienia poprzez aktywowanie linku otrzymanego od Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail zaraz po złożeniu zamówienia.
 6. Klient powinien zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi w Sklepie opcjami dotyczącymi jego zamówienia, z uwzględnieniem ceny końcowej.
 7. Klient może skorygować złożone zamówienie, a także wycofać je do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia. Sklep przyjmując zamówienie od Klienta uwzględnia tylko i wyłącznie aktualne ceny i warunki. Wystawiając fakturę sklep związany jest ceną zamówienia obowiązującą w chwili jego złożenia.
 8. Czas realizacji złożonego zamówienia w Sklepie wynosi na terenie Krakowa 24 godziny ( w przypadku złożenia zamówienia do godz. 12.00 w dniu zamówienia ) oraz na terenie Polski 48 godzin ( pod warunkiem złożenia zamówienia do godz. 12.00 w dniu zamówienia ) W przypadku niestandardowych zamówień lub z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3 Ceny , warunki płatności i dostawy

 1. Wszystkie ceny podawane na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
 2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Koszt wysyłki podawany jest osobno.
 4. Po wykonaniu każdego zlecenia Sprzedawca wystawia Klientowi fakturę lub paragon fiskalny.
 5. Płatności za towary mogą być dokonywane tylko w formie przedpłaty elektronicznej na rachunek bankowy Sprzedawcy: 76 1140 2017 0000 4202 1037 5857 w banku Multibank lub za pośrednictwem płatności elektronicznych Payu.
 6. Dostawa zrealizowanego zamówienia odbywa się na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty po wcześniejszym umówieniu się Klienta ze Sprzedawcą.
 7. Osobisty odbiór zrealizowanego zamówienia jest możliwy w gabinecie Jedynezdrowie ul. Żabiniec 66/2 31-218 Kraków. Klient ma obowiązek poinformowania Sprzedawcy o planowanym odbiorze osobistym w momencie składania zamówienia. Wybierając opcję odbioru osobistego Klient nie ponosi kosztów przesyłki.
 8. Dostawa realizowana jest zgodnie z cenami podanymi przy zamówieniu.
 9. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmę kurierską. Wydłużenie terminu dostawy spowodowane opóźnieniem wskazanym powyżej nie zwalnia Klienta od obowiązku odebrania przesyłki.
 10. W razie niemożności dostarczenia zamówienia Klientowi przez Sprzedawcę, Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym Klienta wraz z podaniem przyczyny. W takim przypadku Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi kwotę uiszczoną za złożone zamówienie w ciągu 14 dni roboczych od wskazania przez Klienta numeru rachunku bankowego.
 11. Sprzedawca pakuje zamówienia w sposób uniemożliwiający zniszczenie znajdujących się wewnątrz rzeczy. Jeżeli opakowanie, w którym dostarczono do Klienta zamówienie posiada widoczne uszkodzenia, brakuje oznaczeń firmowych, Klient ma obowiązek zgłosić ten fakt przewoźnikowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności, a w przypadku braku możliwości spisania takiego protokołu Klient może odmówić przyjęcia przesyłki, o czym ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę. W razie nie przestrzegania powyższej procedury, Klient traci możliwość powoływania się na ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie i uzewnętrznione w sposób opisany powyżej w przyszłości.

§ 4 Odstąpienie od umowy

 1. Sprzedawca informuje Klienta, iż prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 pkt.4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta ( DZ.U.2014 r., poz.827 ) w tym w przypadkach zawarcia umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia.
 2. Klient dokonując zamówienia produktów przyjmuje do wiadomości, iż stanowią one rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do spożycia, w związku z czym nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zawartej ze sprzedawcą.
 3. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, które są od niego niezależne i których nie mógł przewidzieć, a także w przypadku gdy Klient naruszył niniejszy Regulamin lub ustalone warunki zamówienia. Odstąpienie Sprzedawcy od umowy wskazane powyżej może nastąpić w każdym terminie i nie nakłada na Sprzedawcę obowiązku wypłaty Klientowi odszkodowania.

§ 5 Proces reklamacyjny

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktu bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną ( rękojmię ). Klientowi przysługuje rękojmia w postaci wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy o ile wada jest istotna.
 3. Powyższe uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują tylko Klientom mającym status Konsumenta.
 4. W przypadku wyrobów żywnościowych reklamacje z tytułu rękojmi należy złożyć przed upływem daty minimalnej trwałości produktu lub terminu przydatności do spożycia, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2015 roku. O bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2015 r. poz.54 ).
 5. Klient zobowiązuje się w przeciągu 3 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem witaminowyszot.pl reklamację dotyczące widocznych wad produktu.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Nabywcy ,które zostaną przekazane Sprzedawcy na potrzeby transakcji są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich i będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zawartej przez strony umowy.
 2. Wykorzystywanie wymienionych w pkt.7.1. danych Nabywcy w celach marketingowych, reklamowych i innych wymaga zgody Nabywcy.
 3. Przekazane do przez Nabywcę dane osobowe, o których mowa w punkcie poprzednim, to dane pozwalające na identyfikację Nabywcy oraz konieczne do wystawienia faktury.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawartych przez serwis jedynezdrowie.pl kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie naszej stronie internetowej jedynezdrowie.pl
 4. W razie wątpliwości ,w sytuacji zmiany regulaminu w czasie zawierania transakcji wiążąca dla stron jest treść regulaminu jaka obowiązywała w momencie składania zamówienia.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 r.