Regulamin Promocji Sprzedażowej, organizowany przez Witaminowyszot, którego właścicielem jest Jedyne Zdrowie Sp z o. o.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji jest Jedyne Zdrowie Sp z o. o., ul. Kolna 12 b, 30-381 NIP: 6762505629
 2. Promocja cenowa jest prowadzona na stronie Witaminowyszot | Facebook, zwaną dalej “Fanpage” oraz Szot Witaminowy | Instagram.

Warunki Promocji

 1. Promocja polega na możliwości zakupu produktów ze zniżką 25 % od cen regularnych.
 2. Promocja trwa od 26.03.2021 do 09.04.2021 r.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a lub Instagrama.
 4. Warunkiem skorzystania z promocji jest zalogowanie się na stronie witaminowyszot.pl i złożenie zamówienia online.
 5. Z Promocji mogą skorzystać osoby pow. 18 roku życia.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zasad Promocji, Klienci winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zakończenia.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sądpowszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.